formularz zgłoszeniowy

Dane dziecka 

Dane rodzica (opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, tj. gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania celów statutowych Joy Primary School

 

data
imię i nazwisko wypełniającego