zasady rekrutacji

Rekrutacja do Joy Primary School na rok 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2020 roku.

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje:

- obserwacja zachowania dziecka z nauczycielem wczesnoszkolnym i psychologiem szkolnym,

- rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami.

Rekrutacja dzieci do szkoły odbywa się poprzez obserwację zachowania dziecka. Dziecko nie jest egzaminowane. Podczas spotkania rekrutacyjnego nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkolny będą obserwować dziecko pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej oraz sprawności grafomotorycznej. 

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do Joy Primary School proszeni są o przesłanie ankiety zgłoszeniowej na adres mailowy sekretariat@joyprimaryschool.pl do 26 lutego 2021 roku.

 

Do końca marca 2021 roku rodzice zostaną poinformowani drogą mailową o terminach spotkań rekrutacyjnych.

Do końca lutego 2021 roku rodzice są proszeni o przesłanie drogą mailową kopii „Arkusza informacji o gotowości szkolnej dziecka” do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydanego przez przedszkole, do którego uczęszcza dziecko.

Do końca kwietnia 2021 roku rodzice zostaną poinformowani drogą mailową o wyniku rekrutacji.

Rodzice proszeni są o uiszczenie opłaty wpisowej, która jest potwierdzeniem woli zapisu dziecka do szkoły w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu do szkoły.