zasady rekrutacji

Rekrutacja do Joy Primary School na rok 2024/2025 rozpoczyna się 1 października 2023 roku.

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje:

- obserwacja zachowania dziecka z nauczycielem wczesnoszkolnym i/lub psychologiem szkolnym, podczas spotkania indywidualnego oraz grupowego;

- rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami.

Rekrutacja dzieci do szkoły odbywa się poprzez obserwację zachowania dziecka. Dziecko nie jest egzaminowane. Podczas spotkania rekrutacyjnego nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkolny będą obserwować dziecko pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej oraz sprawności grafomotorycznej. 

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do Joy Primary School proszeni są o przesłanie ankiety zgłoszeniowej na adres mailowy sekretariat@joyprimaryschool.pl do 10 lutego 2024 roku.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

- wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł na nr konta 32 1140 1010 0000 2595 3600 1001 w tytule opłaty wpisując imię i nazwisko dziecka oraz

- przesłanie kopii „Arkusza informacji o gotowości szkolnej dziecka” do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydanego przez przedszkole, do którego uczęszcza dziecko.

 

Do 23 lutego 2024 roku rodzice zostaną poinformowani drogą mailową o terminach spotkań rekrutacyjnych.

Do 15 kwietnia 2024 roku rodzice zostaną poinformowani drogą mailową o wyniku rekrutacji.

Rodzice proszeni są o uiszczenie opłaty wpisowej, która jest potwierdzeniem woli zapisu dziecka do szkoły w terminie do 7 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu do szkoły.